Prenos vlasništva nad udelom u društvu je po osnovu Zakona o privrednim društvima slobodan, osim ukoliko je ugovorom o osnivanju (osnivačkim aktom) drugačije određeno. Prenos vlasništva nad udelom vrši se na osnovu Ugovora o prenosu udela, na kom se overavaju potpisi ugovarača, prenosioca i sticaoca.

Članovi društva u višečlanom društvu imaju pravo preče kupovine udela koji je predmet prenosa trećem licu, osim ako je to pravo isključeno osnivačkim aktom ili zakonom.

Prenosilac udela u obavezi je da pre prenosa udela trećem licu svoj udeo ponudi svim drugim članovima društva. Prenosilac tu ponudu daje u pisanoj formi koja mora da sadrži sve bitne elemente ugovora o prenosu udela, adresu na koju član društva koji vrši pravo preče kupovine upućuje prihvat ponude, rok za zaključenje i overu ugovora o prenosu udela, kao i druge elemente predviđene osnivačkim aktom.

Član društva koji koristi pravo preče kupovine obavezan je da u pisanoj formi obavesti prenosioca udela o prihvatanju ponude u celosti, u roku od 30 dana od dana prijema ponude, osim ako je drugi rok, ali ne duži od 90 dana od dana prijema ponude, predviđen osnivačkim aktom. Ako dva ili više članova društva prihvati ponudu i ako se između prenosioca udela i tih članova ne postigne sporazum o načinu raspodele udela koji se prenosi, raspodela se vrši tako što svaki član koji je prihvatio ponudu kupuje deo udela koji je srazmeran učešću njegovog udela u zbiru udela svih drugih članova društva koji su prihvatili ponudu.

Član društva koji ima pravo preče kupovine kome prenosilac udela nije dostavio ponudu može tužbom nadležnom sudu zatražiti 1) poništaj ugovora o prenosu udela ili 2) obavezivanje tuženog člana društva na prenos udela tužiocu, odnosno da presuda zameni ugovor o prenosu udela između tužioca i tuženog člana društva.

Tužba se može podneti u roku od 30 dana od dana saznanja za zaključenje ugovora o prenosu udela, ali najkasnije istekom šestog meseca od dana registracije prenosa udela u APR-u.