Advokatska kancelarija Radovanović sa svojim iskustvom i znanjem u oblasti ugovornog prava, kao jednoj od najučestalijih oblasti prava, sa kojom se susreću kako fizička tako i pravna lica, pruža pravnu podršku počev od procesa pregovaranja, sastavljanja ugovora, pa sve do realizacije istog.

U slučaju da ugovorne strane zapadnu u spornu situaciju zbog neizvršavanja neke ugovorne obaveze, koja se ne može rešiti mirnim putem, advokatska kancelarija je kompetentna za vođenje sudskih postupaka u cilju zaštite interesa svog klijenta.

Oblasti u kojima kancelarija pruža pravne usluge su:

  • Precizno i dobro napisan ugovor predstavlja osnovu za kvalitetan i uspešan poslovni odnos.
  • Advokatska kancelarija Radovanović je kancelarija sa širokim iskustvom i poznavanjem domaćeg i međunarodnog ugovornog prava.
  • Možemo učestvovati u pregovorima i pomoći Vam u sastavljanju ponude i dogovaranja oko svih elemenata ugovora.
  • Pažljivo pripremljeni sporazum može predvideti i izbeći mnoge probleme.