Advokatska kancelarija pruža pravni konsalting u oblasti korporativnog prava, koje podrazumeva savetovanje počev od faze planiranja i odlučivanja o ulaganju, pripremu i sastav neophodnih dokumenata koje se odnose na osnivanje privrednih društava, predstavništava i ogranaka stranih privrednih društava, prati postupak njihove registracije. Advokatska kancelarija pruža ekspertizu u pogledu preuzimanja, privatizacije, kupovine i prodaje udela privrednih društava, savetovanje prilikom pregovaranja i zaključivanja ugovora o zajedničkim ulaganjima, odnosno celokupno savetovanje koje se odnosi na statusne promene privrednih društava. Takođe kancelarija pruža usluge sveobuhvatne analize privrednog društva koje je predmet određene transakcije, čije je sprovođenje od izuzetnog značaja za privredno društvo jer predstavlja sigurnosni proces kojim se izbegava mogućnost namernog ili nenamernog krivog informisanja investitora.

Pravna analiza (due diligence) koju advokat vrši sastoji se od utvrđivanja i analize postojeće dokumentacije koja podrazumeva sagledavanje podataka kao što su korporativni podaci ciljnog privrednog društva, podaci iz oblasti radnog prava (broj zaposlenih, vrste zaključenih ugovora, broj sporova u toku i procena ishoda spora), prava intelektualne svojine, podaci o svojinskim pravima na pokretnoj i nepokretnoj imovini, ugovorne obaveze i eventualni rizici koji mogu proisteći iz istih, eventualni sporovi privrednog društva i ostale relevantne podatke.

Fokus je na potpunom razumevanju namere i potrebe klijenta, što će omogućiti davanje adekvatnog, preciznog i pre svega ispravnog saveta.


Oblasti u kojima kancelarija pruža pravne usluge su:

  • Osnivanje privrednih društava (društvo sa ograničenom odgovornošću, akcionarsko društvo, komanditno društvo, predstavništva i ogranaka stranih pravnih lica)
  • Privatizacije
  • Prenos udela
  • Zajednička ulaganja
  • Statusne promene
  • Izrada pravnog due diligence