Advokatska kancelarija Radovanović pruža ceo spektar pravne pomoći iz oblasti radnog prava koje podrazumeva sastavljanje ugovora o radu, ugovora o pravima i obavezama direktora (menadžerski ugovori), pravilnika o radu i drugih opštih akata, zastupanjem u postupcima zaključenja i primene kolektivnih ugovora, savetovanje i zastupanje u postupcima rešavanja viška zaposlenih, ostvarivanja prava iz radnog odnosa vezanih za isplatu zarada, doprinosa, otpremnina i ostvarivanje drugih prava iz radnog odnosa, zastupanje u sporovima u vezi sa osnovanošću otkaza ugovora o radu, odnosno u sporovima u vezi sa naknadom materijalne i nematerijalne štete zbog povreda na radu.

Pravno savetovanje i zastupanje u postupcima vezanim za sprečavanje zlostavljanja na radu – mobing.

Oblasti u kojima kancelarija pruža pravne usluge su:

  • Priprema ugovora o radu
  • Preparation of managerial contracts 
  • Representation in court in case of disputed situations
  • Preparation of the Employment Rulebook, Rulebook of systematization and organization of the working places
  • Preparation of Collective agreements
  • Preparation of corporate procedures