Jedno ili više domaćih ili stranih, fizičkih ili pravnih lica, mogu osnovati društvo sa ograničenom odgovornošću, pri čemu vlasnici udela ne odgovaraju za obaveze društva, osim do visine unetog udela.

Minimalni osnivački kapital društva s ograničenom odgovornošću (DOO ili D.O.O.) prema zakonu iznosi 100,00 dinara. Ukoliko je osnivač jedno ili više fizičko lice, potrebno je za registraciju pripremiti sledeće:

  • - osnivački akt, na kom potpisi osnivača moraju biti overeni; - dokaz o identitetu (kopija lične karte ili pasoša za strana lica);
  • - OP obrazac – overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje (direktora);
  • - potvrdu o uplati osnivačkog kapitala izdat od banke gde je uplata izvršena;
  • - uplatiti takse za postupanje APR-a

U slučaju kada je osnivač pravno lice, neophodno je da se dostavi dokaz o osnivaču - izvod iz nadležnog registra (ukoliko je to lice registrovano kod registra strane države neophodno je proveriti da li takav akt podleže legalizaciji akata (snabdevanje potvrde Apostilom), nakon čega je potrebno celokupan dokument prevesti na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

U slučaju da je osnivač pravnog lica neko drugo pravno lice, postupak pribavljanja izvoda iz nadležnog registra je potrebno ponoviti sve dok se ne stigne do poslednjeg fizičkog lica u vlasničkoj strukturi.