Saglasno Zakonu o privrednim društvima prenos udela može biti sa ili bez naknade, dok prema Zakonu o porezu na imovinu, jedini porez koji prenosilac udela treba da plati jeste porez na kapitalnu dobit, koji iznosi 15%.

Osnovicu poreza na kapitalni dobitak čini oporezivi prihod kao razlika između prodajne cene udela i njegove nabavne cene. Kao prodajna cena uzima se cena po kojoj je prenosilac/obveznik stekao udeo (nominalna vrednost uloženog kapitala srazmerno udelu), pri čemu se u nabavnu cenu ne uračunava iznos za koji se udeo povećao pretvaranjem neraspoređene dobiti u kapital društva.